Pročitajte prethodne odgovore na postavljena pitanja, da se ne bi bilo ponavljanja.

Šta je Ultrazvučna dijagnostika?

Ultrazvučna dijagnostika: M-mod, 2-D i Color Dopplerom.

Ultrazvučni aparati se koriste za snimanje unutrašnjih organa.

Iz sonde aparata se usmeravaju talasi ka organu koga želimo pregledati. Pošto zraci nailaze na prepreku-organ, na ekranu se prikazuje slika posmatranog dela tela.

Ovom metodom se može snimati: Štitna žlezda, dojka, srce, krvni sudovi glave, vrata i ekstremiteta, jetra, slezina, žučni putevi, pankreas, mokraćna bešika, bubrezi, bubrežni izvodni kanali, genitalni organi kod žena, prostata kod muškaraca, kukovi, ligamenti, tetive, mišići. Može se pratiti trudnoća, rast i razvoj bebe, otkriti tumorske promene, krvarenje ili slobodna tečnost u stomaku.

Color Dopplerom se može pratiti protok kroz krvne sudove glave, vrata, ekstremiteta, te protoci kroz srčana ušća. Ultra zvukom možemo proceniti oblik, veličinu i funkciju srca.

Šta je 24-satni Holter-EKG?

U različitim situacijama (mirovanje,napor,stres..) i zavisnosti od doba dana, budnosti, spavanja električna aktivnost srca se menja. Kad dođete da snimite EKG srca u ambulanti tada dobijate električnu aktivnost srca samo za taj period dok se EKG snima. Sve one promene u aktivnosti srca koje nisu stalne, koje se javljaju povremeno ili samo u nekim određenim situacijama najverovatnije se neće registrovati tokom jednog pregleda lekara.

Upravo zato da bi saznali da li ima promena u električnoj aktivnosti srčanog mišića u realnim životnim okolnostima 24-satni Holter-EKG je veoma važna dijagnostička metoda.

Njen značaj je neprocenljiv ne samo u dijagnostici nego i u praćenju uspješnosti prepisane terapije.

Na grudni koš se prilepi 7 elektroda koje su povezane malim aparatom koji se nosi u torbici prebačenoj preko ramena. Aparat kontinuirano tokom 24-sata registruje električnu aktivnost srca. Osoba kojoj je stavljen aparat treba da radi sve uobičajne aktivnosti tokom dana i da vodi dnevnik svojih aktivnosti, precizno, vremenski definisan. Da bi dobili tačnu dijagnozu Vaše bolesti, moramo znati šta ste radili tokom snimanja i kako ste se tom prilikom osećali. Upisivat ćete Vaše aktivnosti tokom dana, šta ste osećali tokom rada ukoliko ste imali neke tegobe, precizirajući i vreme.

Skida se nakon 24-sata i kompjuterski obrađuju podaci uz nadzor kardiologa-ritmologa.

Izveštaj se dokumentuje-objektivizira EKG-snimcima i predlaže terapija.

Šta je 24-satni Holter krvnog pritiska?

Tokom perioda od 24-sata na nadlakticu se stavi manžetna koja je povezana sa malim aparatom koji se nosi u torbici pričvršćenoj oko pojasa. Tokom dana na svakih 15 minuta i tokom noći na svakih pola sata vremena manžetna se naduvava i meri se arterijski pritisak koji ulazi u memoriju aparata. Pacijent treba da obavlja sve uobičajne dnevne aktivnosti i da vodi precizno dnevnik o njima. Nakon isteka 24-sata aparat se skida i čitaju se rezultati dnevnih varijacija krvnog pritiska. Određuje se na osnovu toga terapija, količina, vrsta leka i raspored ordiniranja.

Nošenje 24-satnog Holter krvnog pritiska je važno da bi smo utvrdili da li postoji povišen krvni pritisak –hipertenzija. Ukoliko se utvrdi postojanje povišenog krvnog pritiska daje se adekvatan lek i dalje se Holterom može pratiti uspešnost dozirane terapije.

U toku dnevnih aktivnosti napora, stresa, mirovanja a i od zavisnosti doba dana (budnost ili spavanje) menjaju se vrednosti krvnog pritiska. Tokom jedne posete lekaru dobijamo samo trenutne vrednosti arterijskog pritiska u momentu merenja. Često su te vrednosti zbog uzbuđenja pri poseti lekaru povišene ili su zbog ne izloženošću naporu, kod nekih pacijenata niske. Znači, jedno merenje krvnog pritiska nam ne daje kompletne podatke o stvarnim vrednostima našeg arterijskog pritiska. Može se zato napraviti greška u prepisivanju leka, a time greška u pravilnom tretiranju hipertenzije.

Hipertenzija je najčešći riziko faktor u nastajanju koronarne bolesti i uopšte oštećenja ciljnih organa sem srca, mozga, bubrega i svih krvnih sudova. Povećan krvni pritisak se zato ne bez razloga zove "ubicom" broj jedan u savremenom svetu. Naš predlog je da ne dozvolite da Vam prepišu lek, a da niste radili 24-satni Holter krvnog pritiska. Praćenje pacijenata lečenih od hipertenzije 24-satnim Holter-monitoringom je obavezno obzirom da značajan broj "dobro kontrolisanih" pacijenata ima u suštini neregulisanu hipertenziju.

Po izveštaju JNC VII , 24-satno merenje krvnog pritiska je indikovano za evaluaciju hipertenzije "belog mantila" u odsustvu oštećenja ciljnih organa, a korisno je i za procenu hipertenzije kod pacijenata kod kojih postoji rezistencija na antihipertenzivnu terapiju,povremeni hipertenzivni skokovi tkz.varijabilna hipertenzija. Provjerite Vaš krvni pritisak. Naučne studije pokazuju da se više od 40% ljudi sa hipertenzijom ne leči, a 2/3 se ne leči adekvatno. Zato je jasan podatak da u celini ne lečena ili ne adekvatno lečena arterijska hipertenzija postoji kao oboljenje sa najvećom smrtnošću.

Šta je Prostorni EKG- Vektorkardiogram?

Izražava električnu aktivnost srca i predsavlja se u vidu prostornih petlji u tri prostorne ravni horizontalnoj, frontalnoj i sagitalnoj putem vektora. Zavisno od veličine petlji, QRS, P, T te pravca i brzine kretanja vektora, dijagonalnog promjera QRS petlje, otvorenosti i položaja T-petlje može se prosuditi aproksimativno veličina leve komore, postojanje ishemije, stepena ishemije i akutnosti problema.

Može se precizno otkriti najranije od svih dosad raspoloživih metoda hipertrofija leve komore.

U 30% slučajeva otkriva ožiljne promene koje se ne mogu videti običnim linijskim EKG-om.

Otkriva i znake najranijeg intramiokardnog oštećenja krvnih sudova

Istraživanja su vršena u korelacijama sa koronarografijom. Potvrđeno je da se vektorkardiografijom može utvrditi opstrukcija koronarnog krvnog suda na nivou 30%.

Zato je njena praktična korist u kliničkoj praksi nepobitna. Nije sporno da je srodnost i bliskost između elektrokardiografije i vektorkardiografije očita. Njihove različite krivulje su izraz istog biološkog fenomena koji u sinoptičkom načinu promatranja traže svoju sretnu sintezu. Zato se one međusobno ne natječu nego nadopunjuju. Taj komplementarni odnos obogaćuje spoznaju srčanih promena povećavajući im određenost i jasnoću.

Vektorkardiografiju krasi trodimenzionalni način promatranja električnih zbivanja u srčanom mišiću. Tako doprinosi proširenju znanja iz elektrokardiografije u svetlu teorije vektora. Proširenje obima njezinih informacija je od velikog dijagnostičkog značaja.

1. Odredite veličinu leve komore
2. Odredite da li imate smetnje intraventrikularnog sprovođenja /blokove grana, intrainfarktni blok grane...
3. Odredite dali ste imali INFARKT srca (lokaciju,obimnost,....)
4. Znake intramiokardog oštećenja krvnih sudova.
5. Odredite stepen ishemije.
6. Odredite akutnost ishemije (svježa, subakutna ili hronična...)
7. Promjena vektorkardiograma u srčanim manama.